5/2019/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT DREWNIANEGO OGRODZENIA OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH PRZY UL. SKOWROŃSKIEGO 2,2A,4 i RÓWNOLEGŁA 7,8 W KATOWICACH

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na : remont drewnianego ogrodzenia ogródków przydomowych przy ul. Skowrońskiego 2,2A,4 i Równoległa 7,8  zgodnie  z załączonym przedmiarem robót.

Termin realizacji: 30.06.2019 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.03.2019 r. do godz. 1000 w sekretariacie Spółki przy ul.Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 5/2019/RM.

UWAGA !  Oferta może być TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp., w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US