5/2020/DK zapytanie ofertowe – wykonanie prac montażowych automatycznego nawodnienia zieleni na powierzchni 330 m2 na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Leopolda 17, 17a w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac montażowych automatycznego nawodnienia zieleni na powierzchni 330 m2 na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Leopolda 17, 17a w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 30.04.2020 r.
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.
Oferty należy składać w terminie do dnia: 20.03.2020 roku do godziny 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 5/2020/DK.
Uwaga! Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie. Oferta powinna zawierać dodatkowo zestawienie materiałowe wraz z podanymi cenami jednostkowymi.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenów zielonych wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym w załączniku nr 1 na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Leopolda 17, 17a stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o. w celu uzyskania dodatkowych informacji pomocnych w obliczeniu ceny ofertowej.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS,US