6/2018/PŁ ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych – naprawy poprzeglądowe placów zabaw w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ponownie zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych – naprawy poprzeglądowe placów zabaw w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Termin realizacji: do dnia 06.07.2018 r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 25.06.2018 roku do godziny 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 6/2018/PŁ.

Uwaga!

Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście w sekretariacie Spółki  w zamkniętej i opisanej kopercie. Do oferty cenowej należy bezwzględnie dołączyć kosztorys wykonania robót.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US