6/2019/MSZ zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. 1 Maja 93B/11 w Katowicach.

Zamawiający Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na: wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. 1 Maja 93B/11 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 31.07.2019 r.
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 05.07.2019 roku do godziny 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 6/2019/MSZ.
Uwaga! Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Przedmiar.
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS,US