6/2019/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – NA DOSTAWĘ I MONTAŻ 51 SZTUK CZUJNIKÓW DYMU W LOKALACH MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH ZASÓB KTBS SP. Z O.O. W KATOWICACH.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na : dostawę i montaż 51 sztuk czujników dymu w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób  KTBS Sp. z o.o. w Katowicach, zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym.

Termin realizacji: 31.07.2019 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 24.05.2019 r. do godz. 1000 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 6/2019/RM.

 

UWAGA !  Oferta może być TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp., w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US