6/MM/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – ŚWIADCZENIE USŁUG POGOTOWIA DEKARSKIEGO W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH KATOWICKIEGO TBS SP. Z O.O.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na: świadczenie usług pogotowia dekarskiego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o. Przedmiot zapytania obejmuje bieżące wykonywanie drobnych napraw i konserwacji dekarskich (wg rzeczywistych i stwierdzonych potrzeb) o zakresie rzeczowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Ilość prac do wykonania będzie określana na podstawie zgłoszeń i stwierdzonych potrzeb. Kosztorys robót określa szacunkowo ilość robót do ewentualnego wykonania. Rozliczenie prac następować będzie na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych na podstawie stawek podanych w ofercie i zasadach określonych w załączniku.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

Termin składania ofert 24.09.2018 r. do godz. 11:00

Oferty winny być składane w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie. Opis powinien zawierać numer i nazwę przedmiotu zamówienia 3/MM/2017 oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik do zapytania ofertowego
  3. Formularz oferty
  4. Oświadczenie ZUS, US