7/2023/BM zapytanie ofertowe – Wykonanie prac remontowych w zakresie odmalowania linii rozgraniczających miejsca parkingowe, numeracji miejsc postojowych oraz oznakowania poziomego kierunku ruchu w garażu dwupoziomowym przy ul. Bohaterów Monte Cassino 2- 2i w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych w zakresie odmalowania linii rozgraniczających miejsca parkingowe, numeracji miejsc postojowych oraz oznakowania poziomego kierunku ruchu w garażu dwupoziomowym przy ul. Bohaterów Monte Cassino 2- 2i w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 28.07.2023 r.

Termin składania ofert: do dnia 14.04.2023 r. do godz. 10:00
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.
Uwaga! Oferta może być składana osobiście w zamkniętej i opisanej kopercie w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach lub drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu – “Formularz oferty”. Opis koperty lub tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 7/2023/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US
  4. Oświadczenie sankcyjne