7/2020/DK zapytanie ofertowe – wykonanie furtek do istniejących boksów śmietnikowych zamykanych za pomocą elektrozwór z czytnikiem kontroli dostępu przy ul. Saint Etienne 2-15a w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie furtek do istniejących boksów śmietnikowych zamykanych za pomocą elektrozwór z czytnikiem kontroli dostępu przy ul. Saint Etienne 2-15a w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 25.06.2020 r.
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.
Oferty należy składać w terminie do dnia: 31.03.2020 roku do godziny 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 7/2020/DK.
Uwaga: Przed przygotowaniem oferty należy indywidualnie dokonać obmiarów robót w terenie a załącznik nr 1 i nr 2 mają za zadanie pomóc przy wycenie przedmiotowych robót i przyjęte obmiary mogą się nieznacznie różnić.
Uwaga! Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Formularz ofertowy
  5. Oświadczenie ZUS,US