7/PŁ/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE ponowne – przeprowadzenie prac remontowych placów zabaw, boisk sportowych oraz infrastruktury towarzyszącej.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ponownie zaprasza do składania ofert na: przeprowadzenie prac remontowych placów zabaw, boisk sportowych oraz infrastruktury towarzyszącej.

Termin realizacji: do dnia 31.10.2018 r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 11.09.2018 roku do godziny 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 7/PŁ/2018.

 

Uwaga!

Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście w sekretariacie Spółki  w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US