8/2023/BM zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Saint Etienne 7a/24 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Saint Etienne 7a/24 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 30.05.2023 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 27.04.2023 r. do godz. 10:00

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferta może być składana drogą mailową na adres:sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,oferta formularz”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 08/2023/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę lub osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik do zapytania -przedmiar
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS, US
  5. Oświadczenie sankcyjne