8/2018/MM ZAPYTANIE OFERTOWE – REMONT LOKALU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. RÓWNOLEGŁA 7/27 W KATOWICACH

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Równoległa 7/27 w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót.

Termin realizacji: 31.10.2018 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 03.10.2018 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 8/2018/MM.

Uwaga ! Do oferty cenowej należy dołączyć szczegółowy kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac.

UWAGA !  Oferta może być TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp., w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Przedmiar
  3. Formularz oferty
  4. Oświadczenie ZUS, US