9/2022/BM zapytanie ofertowe -Remont lokalu mieszkalnego przy ulicy Saint Etienne 6/7 w Katowicach.

Zamawiający Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ulicy Saint Etienne 6/7 w Katowicach.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Termin realizacji: do dnia 29.08.2022 r.

Oferty należy składać w terminie: do dnia 29.07.2022 r. do godz. 10:00

Uwaga! Oferta może być składana drogą mailową na adres: sekretariat@tbs.katowice.pl na wypełnionym formularzu ,,formularz ofertowy”. Tytuł e-maila powinien zawierać nr zapytania tj. 9/2022/BM, a treść – nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę lub osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie. Opis koperty powinien zawierać numer i nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS, US
  4. Oświadczenie sankcyjne