9/MM/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – Świadczenie usług pogotowia ogólnobudowlanego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: Świadczenie usług pogotowia ogólnobudowlanego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o. – 9/MM/2018

Termin realizacji: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 21.12.2018 r. do godz. 1000 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 9/MM/2018.

UWAGA !  Oferta może być TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp., w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik do zapytania.
  3. Projekt umowy
  4. Formularz oferty
  5. Oświadczenie ZUS, US