WYKONANIE OKRESOWEGO (5- LETNIEGO) PRZEGLĄDU STANU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Wspólnoty Mieszkaniowe wymienione w załączniku do niniejszego Konkursu w imieniu których występuje Administrator – Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Krasińskiego 14 zapraszają do złożenia oferty na: WYKONANIE OKRESOWEGO (5- LETNIEGO) PRZEGLĄDU STANU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ BUDYNKU ZGODNIE Z ART. 62 UST. 1 PKT. 2 PRAWA BUDOWLANEGO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MSW I A Z DNIA 16.08.1999 R. ZGODNIE Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.09.2017 r.

Termin składania ofert: 21.06.2017 r. do godz. 13:00.

Składanie ofert za pośrednictwem e-mail: ofertywspolnoty@tbs.katowice.pl oraz w formie papierowej w sekretariacie Katowickiego TBS Sp. z o.o.; w tytule/temacie należy wpisać „ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE”

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Opis Przedmiotu zamówienia
  3. Wykaz budynków
  4. Formularz ofertowy
  5. Załącznik nr 2 – wzór protokołu