WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU PRZY BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. KRASIŃSKIEGO 12 W KATOWICACH

ZAPYTANIE OFERTOWE – WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krasińskiego 12 w Katowicach zaprasza do złożenia oferty na:

WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU PRZY BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. KRASIŃSKIEGO 12 W KATOWICACH

2. Adres nieruchomości której dotyczy zamówienie: ul. Krasińskiego 12, Katowice.
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: do uzgodnienia
4. Wymagany okres gwarancji: nie mniej niż 24 m-ce.
5. Składanie ofert za pośrednictwem ofertywspolnoty@tbs.katowice.pl oraz w formie papierowej w sekretariacie Katowickiego TBS-sp. z o.o.; w tytule/temacie należy wpisać „ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE”
6. Termin składania ofert 17.03.2017 r. do godz. 13:00.
7. Warunki płatności 21 dni od daty spisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, przelewem z konta zamawiającego
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Marcin Szymanek (administrator)
9. Termin związania z ofertą 90 dni

Kontakt – Marcin Szymanek – 32 253 67 13 wew. 715

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA W ZAŁĄCZNIKU DO POBRANIA