4/MM/2019 Zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Skowrońskiego 4/1 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Skowrońskiego 4/1 w Katowicach.
Termin realizacji: 24.01.2020 r.
Oferty należy składać w terminie do dnia 07.01.2020 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając nr zamówienia 4/MM/2019.
Uwaga! Do oferty cenowej należy dołączyć kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Przedmiar.
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS,US