ZAPYTANIE OFERTOWE – kompleksowa pielęgnacja terenów zielonych stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o. w Katowicach – 1/SA/2017

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wybór wykonawcy świadczącego usługę kompleksowej pielęgnacji terenów zielonych przyległych do zasobów mieszkaniowych stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o. w Katowicach.

Szczegóły zamówieniu w zapytaniu ofertowym.

Termin realizacji usługi : od 1 czerwca 2017 r. do 31.05.2018 r.

Termin składania ofert: do 28.04.2017 r. do godz. 10.00

Uwaga !

Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca  przeprowadził  wizję lokalną wszystkich wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym terenów zielonych przyległych do zasobów mieszkaniowych  stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o. w celu  uzyskania dodatkowych informacji pomocnych w obliczeniu ceny ofertowej.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe-opis
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US
  4. Wykaz powierzchni
  5. Zakres obowiązków
  6. Graficzna inwentaryzacja
  7. Granice terenów
  8. Dokumentacja fotograficzna