ZAPYTANIE OFERTOWE: naprawa i konserwacja instalacji monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego oraz instalacji telewizji satelitarno – naziemnej w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.-25/2017/PŁ

Zamawiający Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na: naprawy i konserwacje instalacji monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego oraz instalacji telewizji satelitarno – naziemnej w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o. w Katowicach.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 13.11.2017 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 25/2017/PŁ.

Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście w sekretariacie Spółki  w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US
  4. Zakres konserwacji i sposób realizacji usługi
  5. Protokół odbioru
  6. Formularz cenowy
  7. Projekt umowy