Zapytanie ofertowe – Okresowa kontrola stanu technicznego budynków stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o. – 3/2017/KK

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: Okresowa kontrola stanu technicznego budynków stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 31.11.2017 r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.

Oferty winny być składane w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie. Opis powinien zawierać numer i nazwę przedmiotu zamówienia 3/2017/KK oraz dane firmy składającej ofertę.

Uwaga! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp. w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Termin składania ofert 22.09.2017 r. do godz. 1000.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik
  3. Formularz oferty
  4. Oświadczenie ZUS, US