ZAPYTANIE OFERTOWE – Sporządzenie studium wykonalności, wg wytycznych Banku Gospodarstwa Krajowego.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na: Sporządzenie studium wykonalności dla zamierzenia inwestycyjnego zabudowy nieruchomości położonej przy ul. Francuskiej, róg Mariackiej – działka nr 19 i 20/6 z przeznaczeniem na budynek usługowy typu apart–hotel z częścią gastronomiczną, wg wytycznych Banku Gospodarstwa Krajowego dla Projektów realizowanych z udziałem pożyczek w ramach Działania 10.4. Poprawa stanu środowiska miejskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na podstawie sporządzonej dokumentacji architektonicznej.

Termin realizacji: 4 tygodnie od dnia podpisania umowy.

Termin składania ofert: do dnia 25.09.2020r. do godz. 11:00

Uwaga! Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z dokumentacją projektową – do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Uwaga! Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączeniu.

Uwaga! Oferty winny być składane w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie. Opis powinien zawierać nr i nazwę przedmiotu zamówienia oraz dane firmy składającej ofertę.

Dodatkowe informacje: Dyrektor Działu Inwestycji – Mariusz Hyliński (32) 253-67-13 lub (32) 253-77-85 wew. 746 lub 517 360 098

  1. Zapytanie ofertowe. 
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS_US