ZAPYTANIE OFERTOWE świadczenie usług pogotowia dekarskiego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o. – 3/MM/2017

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na: świadczenie usług pogotowia dekarskiego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o. Przedmiot zapytania obejmuje bieżące wykonywanie drobnych napraw i konserwacji dekarskich (wg rzeczywistych i stwierdzonych potrzeb) o zakresie rzeczowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Ilość prac do wykonania będzie określana na podstawie zgłoszeń i stwierdzonych potrzeb. Kosztorys robót określa szacunkowo ilość robót do ewentualnego wykonania. Rozliczenie prac następować będzie na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych na podstawie stawek podanych w ofercie i zasadach określonych w załączniku.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

Termin składania ofert 21.09.2017 r. do godz. 1000.

Oferty winny być składane w sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie. Opis powinien zawierać numer i nazwę przedmiotu zamówienia 3/MM/2017 oraz dane firmy składającej ofertę.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik
  3. Formularz ofertowy
  4. Oświadczenie ZUS, US