ZAPYTANIE OFERTOWE- w zakresie wykonania rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Równoległej 2b w Katowicach

Katowickie TBS Sp. z o.o. niniejszym zaprasza do składania ofert na wybór wykonawcy rozbiórki budynku mieszkalnego oraz budynków garażowych, murowanego i  dwóch garaży blaszanych przy ul. Równoległej 2b w Katowicach na działkach nr 67/3 i 67/4 obręb ewidencyjny Bogucice-Zawodzie.

Termin realizacji: 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 15.05.2017 roku do godziny 12:30 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach.

Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, w zamkniętej kopercie opisanej:

Oferta “Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Równoległej 2b w Katowicach” nie otwierać przed dniem 15.05.2017 r. godz. 12:30

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz oferty
  3. Projekt rozbiórki
  4. Oświadczenie_ZUS_US
  5. Wykaz wykonanych uslug

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO OFERTY:

  1. Odpowiedź na zapytanie do oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty