ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych drewnianej konstrukcji na pnącza na elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Pod Kasztanami 53 i 67 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych drewnianej konstrukcji na pnącza na elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Pod Kasztanami 53 i 67 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 31.07.2017 r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 26.06.2017 roku do godziny 9:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 08/PK/2017.

 

Uwaga!

Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście w sekretariacie Spółki  w zamkniętej i opisanej kopercie.

Do oferty cenowej należy bezwzględnie dołączyć kosztorys szczegółowy wykonania robót.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS US