ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych podestu wykonanego z kraty Wema przy włazie dachowym w budynku mieszkalnym przy ul. Pod Kasztanami 75 i 81 w Katowicach.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych podestu wykonanego z kraty Wema przy włazie dachowym w budynku mieszkalnym przy ul. Pod Kasztanami 75 i 81 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 30.06.2017 r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 26.06.2017 roku do godziny 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 07/PK/2017.

 

Uwaga!

Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście w sekretariacie Spółki  w zamkniętej i opisanej kopercie.

Do oferty cenowej należy bezwzględnie dołączyć kosztorys szczegółowy wykonania robót.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie ZUS, US