ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Kubiny 9/9 w Katowicach – 8/MM/2017

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Kubiny 9/9 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 04.12.2017 r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 14.11.2017 roku do godziny 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 8/MM/2017.

 

Uwaga!

Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście w sekretariacie Spółki  w zamkniętej i opisanej kopercie.

Do oferty cenowej należy bezwzględnie dołączyć kosztorys szczegółowy wykonania robót.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Przedmiar
  3. Formularz oferty
  4. Oświadczenie ZUS, US