ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie przeglądów stanu technicznego placów zabaw


Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie przeglądów stanu technicznego urządzeń zabawowych oraz infrastruktury towarzyszącej placów zabaw zlokalizowanych w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o. na osiedlach mieszkaniowych w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 10.04.2017r.
Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.
Oferty należy składać w terminie do dnia: 27.03.2017 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 1/2017/PŁ.

Uwaga! Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście w sekretariacie Spółki  w zamkniętej i opisanej kopercie.

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy
  2. Oświadczenie ZUS
  3. Zapytaie ofertowe