ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie rozbudowy pomieszczenia gospodarczego przy ul. Kominka 1 w Katowicach -14/PK/2017.

ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie rozbudowy pomieszczenia gospodarczego przy ul. Kominka 1 w Katowicach. Zakres niezbędnych do wykonania robót budowlanych zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na: wykonanie rozbudowy pomieszczenia gospodarczego przy ul. Kominka 1 w Katowicach.

Termin realizacji: do dnia 31.10.2017 r.

Szczegóły zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – w załączniku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 05.09.2017 roku do godziny 10:00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach w tytule podając numer zamówienia 14/PK/2017.

 

Uwaga!

Oferta może być składania TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście w sekretariacie Spółki  w zamkniętej i opisanej kopercie.

Do oferty cenowej należy bezwzględnie dołączyć kosztorys szczegółowy wykonania robót.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS, US