ZAPYTANIE OFERTOWE-wybór wykonawcy świadczącego wielobranżowe usługi nadzoru inwestorskiego

Katowickie TBS Sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na wybór wykonawcy świadczącego wielobranżowe usługi nadzoru inwestorskiego nad budową II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sławka w Katowicach – zadanie nr 3 i 4.

Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w podstawowym zakresie tj. w okresie realizacji ww. przedsięwzięcia, planowanego od dnia 15 maja 2017 do dnia 30 września 2018, a także w zakresie ograniczonym tj. w okresie obowiązywania 10-letniego okresu rękojmi i gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych zrealizowanego obiektu, poprzez uczestnictwo we wszystkich przeglądach gwarancyjnych oraz dokonywanie w tym okresie odbiorów w zakresie usunięcia wad.

Termin, miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Do oferty należy załączyć wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Do oferty należy załączyć zaparafowany przez wykonawcę projekt umowy. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opisanych w następujący sposób:
Oferta w zakresie wielobranżowego świadczenia usług nadzoru inwestorskiego nad budową II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sławka w Katowicach – zadanie nr 3 i 4 nie otwierać przed dniem 28 kwietnia 2017 r. godz. 12.00
Koperta nie powinna zawierać żadnych innych oznaczeń.

Oferty przygotowane zgodnie z powyższymi wymaganiami należy składać w siedzibie zamawiającego:
Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 14 w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 do godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

    1. Projekt umowy
    2. Formularz ofertowy
    3. Wykaz wykonanych uslug
    4. Wykaz osób
    5. Zapytanie ofertowe-opis