4/2019/KK zapytanie ofertowe – montaż i dostawa klimatyzatora wraz z wykonaniem instalacji chłodniczej i elektrycznej w pomieszczeniu portierni garażu dwupoziomowego przy ul. Saint Etienne 1 w Katowicach zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na : montaż i dostawę klimatyzatora wraz z wykonaniem instalacji chłodniczej i elektrycznej w pomieszczeniu portierni garażu dwupoziomowego przy ul. Saint Etienne 1 w Katowicach zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Termin realizacji : 30.05.2019 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 10.05.2019 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Krasińskiego 14 w Katowicach  w tytule podając nr zamówienia 4/2019/KK.

Uwaga ! Oferta może być składana TYLKO I WYŁĄCZNIE osobiście lub za pośrednictwem, kuriera itp. W sekretariacie Spółki w zamkniętej i opisanej kopercie.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie ZUS,US